Tematyka badawcza

 • Technologia materiałów:
  • otrzymywanie monokryształów związków międzymetalicznych na bazie ziem rzadkich i metali przejściowych. Badanie ich struktury krystalicznej i elektronowej, własności magnetycznych i transportowych,
  • synteza siarkowców metali przejściowych,
 • Z zakresu krystalografii i fizyki kryształów:
  • wyznaczanie struktury związków nieorganicznych i organicznych przy wykorzystaniu czterokołowego dyfraktometru rentgenowskiego,
  • struktura związków kompleksowych żelaza (II) wykazujących przejścia spinowe,
  • przejścia fazowe – korelacje własności fizycznych krystalicznej fazy skondensowanej z jej strukturą,
  • badania krystalicznych i magnetycznych struktur periodycznych oraz aperiodycznych (struktury modulowane, quasi-kryształy, rozpraszania dyfuzyjne etc.),
  • zastosowanie statystycznych metod do analizy struktur modulowanych, quazi-krystalicznych i dyfuzyjnego rentgenowskiego rozpraszania
 • Z zakresu ochrony środowiska:
  • analiza aerozoli powietrza w województwie śląskim, badanie składu chemicznego morfologii pyłów różnych frakcji metodami SEM/EDS i XPS,
  • badanie bioaerosoli
  • wyznaczanie składu chemicznego struktury krystalicznej zębów ludzkich i innych materiałów biologicznych,
  • procesy biodegradacji tworzyw sztucznych,
  • poszukiwanie nowych materiałów do chłodziarek magnetycznych
 • opis własności magnetycznych i struktury elektronowej związków spinelowych,
 • badanie struktury elektronowej ferroelektryków,
 • badanie struktury elektronowej kryształów stosowanych w optoelektronice,
 • badanie metodą XPS stanu powierzchni płytek podłożowych pod epitaksję w zależności od obróbki fizyko-chemicznej.
 • stany szkła spinowego, struktury modulowane,
 • metody matematyczne w kwantowo-mechanicznych zagadnieniach wielociałowych (teoria funkcjonału gęstości),
 • modele kosmologiczne w teorii superstrun, kompaktyfikacja strumieniowa,
 • struktura krystaliczna, magnetyczna i pasmowa siarkowców metali przejściowych,
 • konstrukcja unikalnych instrumentów pomiarowych,